logo groeimaker

“Het leiden van een verandering is je comfort zone verlaten.”

  • Facebook: groeimaker
  • Linked In: company/groeimaker
  • Twitter: groeimaker
  • YouTube: groeimaker
 Disclaimer

Groeimaker streeft ernaar dat de informatie op deze website juist, actueel en goed toegankelijk is, en dat de informatie breed wordt gebruikt en hergebruikt.

Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op de contactpagina. Wanneer u per e-mail reageert, worden uw gegevens met uiterste discretie verwerkt en niet aan derden overgedragen. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

Gebruik van de website groeimaker.nl

Het is het voor bezoekers belangrijk te weten onder welke voorwaarden de inhoud op deze website beschikbaar zijn. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Groeimaker zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Groeimaker niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Groeimaker garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Groeimaker wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Groeimaker links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Groeimaker worden aanbevolen. Groeimaker aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Groeimaker niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Groeimaker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groeimaker of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Groeimaker behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.